středa 30. října 2013

Založení a cíle občanského sdružení "Kvetoucí Stromy"


Informace o založení a cílech občanského sdružení "Kvetoucí Stromy"

Začátkem roku 2013, jako reakce na překotné kácení zeleně ve Starém Plzenci, vznikl nejprve Facebook "Kvetoucí Stromy pro Starý Plzenec a Sedlec". Kolem této stránky se posléze vytříbila občanská iniciativa, která začala aktivně působit na své okolí, na postoje veřejnosti i orgánů města. Z praktické potřeby pak později v roce dospěl vývoj k založení občanského sdružení se symbolickým názvem "Kvetoucí stromy" .

Kdo jsme co chceme dělat:
Ve sdružení je prozatím osm členů, se širokým rejstříkem odborného a profesního zázemí, které spojuje skutečná snaha o naplnění cílů, které si sdružení předsevzalo ve svých stanovách. Jsme skupina lidí, kteří vnímají předchozí rozvoj zeleně v obci a okolí jako nedobrý a chtějí aktivně působit na obrat trendu pozitivním, moderním směrem s důrazem na uplatnění prvků permakultury.
Základní činností sdružení je vytváření a obnovování ekologicky příznivých zahradních a krajinných výseků a celků, poskytování konzultací a praktické pomoci se zakládáním zahrad a krajinářskými úpravami v duchu permakultury, osvěta v této oblasti.

Hlavní cíle činnosti podle stanov sdružení:
- ochrana přírody, krajiny a zeleně;
- rozvoj občanské společnosti v oblasti ekologického a permakulturního zahradnictví a krajinářství, ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.

Praktické formy pro dosahování těchto cílů jsou rámcově určeny takto:
— vyhledávání vhodných lokalit, průzkum příležitostí pro nové, především permakulturní projekty
— výsadba stromů, keřů a dalších rostlin s významem pro krajině - kulturní tvář města a okolí
— monitorování stavu zeleně v katastru obce
— kooperace s jinými sdruženími majícími podobné cíle
— osvětová a publikační činnost
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení


Konkrétní úkoly stanovuje členská schůze, zatím hlavní pro rok 2014 jsou například:
— publikační činnost v místních tištěných a elektronických médiích, s cílem přibližovat veřejnosti mimo jiné pojem permakultura, permakulturní zahrada a krajina
— Počáteční fáze přípravy elektronické mapy stromů a dřevin pro Starý Plzenec, sběr dat a zpracování technického zadání pro přípravu interaktivní aplikace pro nová média
— příprava pro projekt revitalizace významného pásu zeleně podél zaniklé cesty na periferii obce, obnova rekreačních i užitných funkcí cesty s okolím, doplnění rozsáhlého krajinného prvku o tradičně významné permakulturní druhy rostlin
 — pokračování podpory pro zachování významného biotopu v lokalitě Hůrka


Sídlo sdružení je ve Starém Plzenci:
Máchova 344, 332 02 Starý Plzenec
e-mail:
kvetoucistromy@gmail.com

odkazy:

https://www.facebook.com/KvetouciStromy
http://stromyproplzenec.blogspot.cz
http://www.ekozahrady.com/co_je_pk.htm ,  http://cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura